Προσφυγή της 2ας Μαΐου 2011 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-53/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ΖΖ (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί μη καταχωρίσεως του ονόματος της προσφεύγουσας στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AD/168/09-PL.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού EPSO/AD/168/09-PL περί μη καταχωρίσεως του ονόματος της προσφεύγουσας στον πίνακα επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________