Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2020 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-51/20)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouchagiar și B. Stromsky)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru executarea Hotărârii Curții din 9 noiembrie 2017 în cauza C-481/16, Comisia/Grecia, EU:C:2017:845, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul acestei hotărâri și al articolului 260 alineatul (1) TFUE;

obligarea Republicii Elene la plata către Comisie a unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 26 697,89 euro pentru fiecare zi de întârziere în executarea Hotărârii Curții din 9 noiembrie 2017 în cauza C-481/16, pentru perioada începând cu data pronunțării hotărârii în prezenta cauză și până la data executării integrale a Hotărârii din 9 novembre 2017;

obligarea Republicii Elene la plata către Comisie a unei sume forfetare, al cărei cuantum rezultă din înmulțirea unui cuantum zilnic egal cu 3 709,23 euro cu numărul de zile care s-au scurs de la pronunțarea Hotărârii din 9 noiembrie 2017 până la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Conform Deciziei Comisiei Europene din 27 martie 2014 în procedura SA.34572, Republica Elenă ar fi trebuit să recupereze în termen de patru luni ajutoarele incompatibile acordate societății Larco și să informeze corespunzător cerințelor legale Comisia cu privire la adoptarea măsurilor necesare în acest scop. Ajutoarele în discuție constau în garanții de stat acordate Larco pentru anii 2008, 2010 și 2011 și în participarea publică la majorarea capitalului societății în anul 2009.

La 2 septembrie 2016, Comisia a introdus o acțiune în fața Curții pentru încălcarea articolului 108 alineatul (2) TFUE (cauza C-481/16). Curtea a statuat, la 9 noiembrie 2017, că prin neluarea, în termenele acordate, a tuturor măsurilor necesare pentru executarea deciziei Comisiei și prin neinformarea Comisiei cu privire la măsurile luate în aplicarea deciziei menționate, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 3-5 din decizia în discuție, precum și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Prin neadoptarea măsurilor necesare pentru executarea Hotărârii Curții din 9 noiembrie 2017, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei decizii și al articolului 260 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

____________