Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 26ης Ιουνίου 2013 – Achab κατά ΕΟΚΕ

(Υπόθεση F-21/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αποδοχές – Επίδομα αποδημίας – Προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α΄ και β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Mohammed Achab (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: N. Lhoëst, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) (εκπρόσωποι: M. Arsène και G. Boudot)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί καταργήσεως του επιδόματος αποδημίας του προσφεύγοντος και περί αναδρομικής παρακρατήσεως του εν λόγω επιδόματος.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2011, καθόσον διατάσσει την επιστροφή των επιδομάτων αποδημίας που καταβλήθηκαν στον προσφεύγοντα από 1ης Ιουλίου 2010.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της και το ήμισυ των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο Mohammed Achab.

Ο Mohammed Achab φέρει το ήμισυ των δικαστικών εξόδων του.

____________

1 EE C 133 της 05/05/12, σ. 30.