Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Bamberg (Německo) dne 11. června 2021 – trestní řízení proti MR

(Věc C-365/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Bamberg

Účastník původního trestního řízení

MR

Předběžné otázky

1.    Je článek 55 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (ÚPSD)1 slučitelný s článkem 50 Listiny základních práv Evropské unie a platný v rozsahu, v němž připouští jako výjimku ze zákazu dvojího stíhání, že smluvní strana při ratifikaci, přijetí nebo schválení této úmluvy může prohlásit, že není vázána článkem 54 ÚPSD, jestliže činy, na které se vztahuje rozsudek vynesený v zahraničí, představují trestný čin proti bezpečnosti státu nebo jiným stejně důležitým zájmům této smluvní strany?

2.    V případě kladné odpovědi na první otázku:

Brání články 54 a 55 ÚPSD a články 50 a 52 Listiny výkladu prohlášení Spolkové republiky Německo při ratifikaci ÚPSD ohledně § 129 Strafgesetzbuch (trestní zákoník) [Bundesgesetzblatt (Spolkový věstník) 1994 II 631] německými soudy v tom smyslu, že se toto prohlášení vztahuje rovněž na takovou organizovanou zločineckou skupinu, jako je ta, o níž se jedná v projednávané věci a která se dopouští výlučně majetkové trestné činnosti a mimo to nesleduje žádné politické, ideologické, náboženské nebo světonázorové cíle a ani nekalými prostředky neusiluje o získání vlivu na politiku, média, veřejnou správu, justici nebo hospodářství?

____________

1 Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, Úř. věst. L 239/19, 22.9.2000)