Иск, предявен на 3 юни 2021 г. — Комисия/Словакия

(Дело C-342/21)

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

да се установи, че поради системното и трайно превишаване на дневните пределно допустими стойности на ПЧ10 от 2005 г. насам в зона SKBB01 Банскобистришки край (с изключение на 2016 г.) и агломерация SKKO0.1 Кошице (с изключение на 2009 г., 2015 г. и 2016 г.) Словашката република не е изпълнявала задълженията си по член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 във връзка с приложение XI към нея,

да се установи, че като в плановете за качество на въздуха не е предвидила подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък в зона SKBB01 Банскобистришки край, агломерация SKKO0.1 Кошице и зона SKKO02 Кошицки край, Словашката република не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50/ЕО във връзка с приложение XV към нея,

Словашката република да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Директива 2008/50/ЕО определя пределно допустимата стойност на дневната концентрация на ПЧ10 (50 μg/m³). Дневната стойност на концентрацията не трябва да се превишава повече от 35 пъти за една календарна година. Словашката република системно и трайно е нарушавала член 13, параграф 1 от Директива 2008/50 в зона Банскобистришки край и в агломерация Кошице, както личи от годишните доклади за качеството на въздуха, подавани от Словашката република на основание член 27 от Директивата.

Член 23, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО освен това предвижда, че когато в определени зони или агломерации нивата на замърсителите в атмосферния въздух превишават която и да е пределно допустима стойност, държавите членки гарантират създаването на планове за качество на въздуха за тези зони и агломерации, за да се постигне съответната пределно допустима стойност, посочена в приложение XI. В случай на превишавания на тези пределно допустими стойности, за които крайният срок за постигане е изтекъл, плановете за качество на въздуха посочват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. Комисията твърди, че Словашката република не е изпълнила задълженията си за изготвяне на планове за качество на въздуха в случаите на превишаване на пределно допустимите стойности за зона Банскобистришки край, зона Кошицки край и агломерация Кошице, в които да се посочват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. Нарушението обаче произтича още от самия факт, че в двете зони и в агломерацията Словашката република системно и трайно е нарушавала член 13, параграф 1, като е допускала превишаване на дневните пределно допустими стойности на ПЧ10. Нарушението на член 23, параграф 1 от Директивата произтича и от несъответствието на плановете за качество на въздуха, непълнотата на стратегията за качество на въздуха, липсата на достатъчно допълнителни мерки и недостатъците на словашкото законодателство.

____________

1     ОВ L 152, 2008 г., стр. 1.