Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. februára 2008 - Labate/Komisia

(vec F-77/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Úrazové poistenie a choroby z povolania - Choroba z povolania - Rakovina pľúc - Pasívne fajčenie - Zastavenie konania)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kay Labate (Tarquinia, Taliansko) (v zastúpení: I. Forrester, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie zo 6. októbra 2006 a z 18. októbra 2004, v ktorých odmietla uznať rakovinu, v dôsledku ktorej zomrel manžel žalobkyne, ako chorobu z povolania spôsobenú pasívnym fajčením

Výrok uznesenia

1.    Konanie o návrhoch predložených pani Labate v jej žalobe sa zastavuje.

2.    Návrhy týkajúce sa náhrady škody, ktoré boli predložené v liste pani Labate z 25. októbra 2007, sa zamietajú ako zjavne nedôvodné.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007, s. 22.