Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. novembra 2014 – Christov/Komisia a EMA

(vec F-2/12)1

(Verejná služba – Výberové konanie a vymenovanie výkonného riaditeľa regulačnej agentúry – Európska agentúra pre lieky (EMA) – Výberové konanie v dvoch fázach – Predbežný výber v rámci Komisie – Vymenovanie správnou radou EMA – Povinnosť správnej rady EMA vybrať výkonného riaditeľa z uchádzačov vybratých Komisiou – Žaloba o neplatnosť – Zloženie komisie pre predbežný výber – Kumulácia funkcií člena komisie pre predbežný výber a člena správnej rady EMA – Uchádzači, ktorí sú členovia správnej rady EMA, uvedení na zozname uchádzačov vybratých Komisiou – Vymenovanie uchádzača člena správnej rady EMA – Povinnosť nestrannosti – Porušenie – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody – Nemajetková ujma oddeliteľná od nezákonnosti odôvodňujúcej zrušenie – Dôkaz – Neexistencia)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobca: Emil Christov (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: M. Ekimdžiev, K. Bončeva a G. Černičerska, advokáti)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a D. Stefanov, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a N. Nikolova, splnomocnení zástupcovia) a Európska agentúra pre lieky (v zastúpení: pôvodne V. Salvatore a T. Jablonski, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a N. Nikolova, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Po prvé návrh zrušiť rozhodnutia Komisie o vypracovaní a schválení zoznamu predbežného výberu, ktorý bol predložený správnej rade EMA v rámci výberového konania a o vymenovaní výkonného riaditeľa tejto agentúry, po druhé zrušiť vymenovanie iného uchádzača o tento post a po tretie nahradiť údajne utrpenú nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Európskej komisie z 20. apríla 2011, ktorým navrhla správnej rade Európskej agentúre pre lieky zoznam štyroch uchádzačov odporúčaných komisiou pre predbežný výber a potvrdený poradným výborom pre vymenovanie, sa zrušuje.

Rozhodnutie správnej rady Európskej agentúry pre lieky zo 6. októbra 2011 o vymenovaní výkonného riaditeľa sa zrušuje.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Európska komisia a Európska agentúra pre lieky znášajú svoje vlastné trovy konania a každá je povinná nahradiť polovicu všetkých trov konania, ktoré vynaložil E. Christov.

____________

1 Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 21.