Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 16. marca 2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers/KL

(vec C-168/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Žalovaný: KL

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 2 ods. 4 a článok 4 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/5841 vykladať v tom zmysle, že podmienka obojstrannej trestnosti je splnená v situácii, aká je predmetom sporu vo veci samej, v ktorej sa požaduje odovzdanie osoby v súvislosti s trestnými činmi, ktoré boli v štáte, ktorý vydal zatykač, kvalifikované ako ničenie a rabovanie a tvoria ich skutky ničenia a rabovania takej povahy, že môžu narušiť verejný pokoj, pokiaľ je vo vykonávajúcom štáte trestná krádež vlámaním, ničenie a degradácia, ktoré si nevyžadujú tento prvok narušenia verejného pokoja?

2.    Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, má sa článok 2 ods. 4 a článok 4 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584 vykladať v tom zmysle, že súd vykonávajúceho štátu môže odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely výkonu trestu, ak zistí, že dotknutá osoba bola odsúdená súdnymi orgánmi štátu, ktorý vydal zatykač, na tento trest za spáchanie jediného trestného činu, ktorý zahŕňal rôzne skutky, a že iba časť týchto skutkov predstavuje trestný čin v štáte výkonu? Je potrebné rozlišovať v závislosti od toho, či súdne orgány štátu, ktorý vydal zatykač, považujú alebo nepovažujú tieto rôzne skutky za oddeliteľné?

3.    Ukladá článok 49 ods. 3 Charty základných práv súdnemu orgánu vykonávajúceho členského štátu povinnosť odmietnuť vykonať európsky zatykač, pokiaľ bol na jednej strane zatykač vydaný na účely výkonu jediného trestu uloženého za jediný trestný čin a na druhej strane niektoré zo skutkov, za ktoré bol tento trest uložený, nepredstavujú trestný čin z hľadiska práva členského štátu výkonu, takže pre časť skutkov odovzdanie osoby nie je možné?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).