Προσφυγή της 12ης Νοεμβρίου 2010 - Van Soest κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-117/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Barry Van Soest (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής που έθεσε τέρμα στη διαδικασία προσλήψεως του προσφεύγοντος, ο οποίος είναι επιτυχών διαγωνισμού και περιλαμβάνεται στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων, για τον λόγο ότι δεν είναι κάτοχος τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση HRB.2/TV/iu (2010) 6293·

να ακυρώσει την απόφαση HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 που απορρίπτει τη διοικητική ένσταση του προσφεύγοντος κατά της ως άνω αποφάσεως·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________