Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 november 2015 – Stichting Brein mot Ziggo BV och XS4 All Internet BV

(Mål C-610/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Brein

Motpart: Ziggo BV och XS4 All Internet BV

Tolkningsfrågor

Gör den som driver en webbplats sig skyldig till en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet1 om webbplatsen inte innehåller några skyddade verk, med det finns ett system [på så sätt som beskrivs i punkterna 1-13 samt 30 nedan] varigenom metadata om de skyddade verk som finns på användares datorer indexeras och kategoriseras, så att användarna med hjälp av denna information kan ladda upp och ned filer?

För det fall den första frågan ska besvaras nekande, ger artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet och artikel 11 i genomförandedirektivet2 stöd för ett föreläggande mot en mellanhand i den mening som avses i den artikeln, såvitt denna mellanhand underlättar intrångsgörande handlingar på det sätt som avses i fråga 1?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).

2     Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT 157, s. 45).