Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2020 r. – Industria de Diseño Textil / EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Sprawa T-467/20)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci G. Marín Raigal i E. Armero Lavie)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ZARA – zgłoszenie nr 89 29952

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie R 2040/2019-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw w odniesieniu do towarów i usług ujętych w klasach 29, 30, 35 i 43 oraz wykluczenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2017/1001 w odniesieniu do wszystkich spornych towarów i usług;

obciążenie EUIPO oraz, w danym wypadku, drugiej strony w postępowaniu przed EUIPO, kosztami niniejszego postępowania odwoławczego.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 oraz zasady 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 2868/95;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________