29. märtsil 2022 esitatud hagi – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-224/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 27. jaanuari 2022. aasta määrus (EL) 2022/110, millega määratakse kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused 2022. aastaks1 , osas, mis puudutab: (i) õngejadalaevade maksimaalsete lubatud püügikoormuste kindlaksmääramist euroopa merluusi (Merluccius merluccius) ja vööt-meripoisuri (Mullus barbatus) kohta järgmistes piirkondades: Alboráni meri, Baleaari saared, Põhja-Hispaania ja Lioni laht (geograafilised alapiirkonnad 1, 2, 5, 6, 7), mida on nimetatud III lisa punktis c; ning (ii) maksimaalsete lubatud püügikoormuste kindlaksmääramist sinipunaka aadelkreveti (Aristeus antennatus) kohta järgmistes piirkondades: Alboráni meri, Baleaari saared, Põhja-Hispaania ja Lioni laht (geograafilised alapiirkonnad 1, 2, 5, 6, 7), mida on nimetatud III lisa punktis e);

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide:

Õngejadalaevade maksimaalsete lubatud püügikoormuste kindlaksmääramine euroopa merluusi ja vööt-meripoisuri kohta geograafilistes alapiirkondades 1, 2, 5, 6, 7:

ei ole põhjendatud kooskõlas määruse 2019/10221 artikli 7 lõikes 5 nõutuga, sest ei ole kindlaks määratud, millised on teaduslikud nõuanded, millest nähtub, et konkreetset kalavaru püütakse märkimisväärsel hulgal;

teise võimalusena: (i) on vastuolus määruse 2019/1022 artikli 7 lõikega 5, sest teaduslikest nõuannetest, millega tutvus Hispaania Kuningriik, ei nähtu, et konkreetset kalavaru püütakse märkimisväärsel hulgal; ning (ii) on ebaproportsionaalne, sest on ilmselgelt ebasobiv määruse 2019/1022 eesmärgi saavutamiseks, kuna ei järgi teaduslike nõuannetega seotud nõuet ega haaku ühise kalanduspoliitika sidusa arenguga selle kolmes aspektis, s.o keskkonna, majanduse ja sotsiaalvaldkonnas; ning ei ole vajalik, sest on olemas muud, rakendatud alternatiivsed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks (püügikeelud ja püügivahendite selektiivsuse tõstmine).

Teine väide:

Maksimaalsete lubatud püügikoormuste kindlaksmääramine sinipunaka aadelkreveti kohta geograafilistes alapiirkondades 1, 2, 5, 6, 7:

ei ole põhjendatud kooskõlas määruse 2019/1022 artikli 7 lõike 3 punktis b nõutuga, sest ei ole kindlaks määratud, millised on teaduslikud nõuanded, millest nähtub, et on vaja võtta selline kaitsemeede;

teise võimalusena: (i) on vastuolus määruse 2019/1022 artikli 7 lõike 3 punktiga b, sest niisugust meedet ei ole viidatud määruses nimetatud ja teaduslikest nõuannetest, millega tutvus Hispaania Kuningriik, ei nähtu, et oleks vaja võtta selline kaitsemeede: ning (ii) on ebaproportsionaalne, sest on ilmselgelt ebasobiv määruse 2019/1022 eesmärgi saavutamiseks, kuna ei järgi teaduslike nõuannetega seotud nõuet ning kattub teiste kaitsemeetmetega; ning ei ole vajalik, sest on olemas muud, rakendatud alternatiivsed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks (püügikeelud, miinimumsuurused ja püügivahendite selektiivsuse tõstmine).

____________

1     Nõukogu 27. jaanuari 2022. aasta määrus (EL) 2022/110, millega määratakse kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused 2022. aastaks (ELT 2022, L 21, lk 165).

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1022, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste kalavarude püügi mitmeaastane kava ja muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 (ELT L 172, 26.6.2019, lk 1).