Beroep ingesteld op 13 juni 2009 - De Nicola / EIB

(Zaak F-59/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de beroepscommissie van 14 november 2008 of wijziging daarvan, voor zover daarbij de wraking van drie van haar leden aan verzoeker in plaats van aan zijn advocaat wordt toegeschreven. Anderzijds, nietigverklaring van de bevorderingen waartoe op 29 april 2008 is besloten zonder dat rekening is gehouden met de situatie van verzoeker, alsmede van alle daarmee verband houdende besluiten. Ten slotte, vaststelling dat verzoeker het slachtoffer was van psychisch geweld en veroordeling van de verwerende partij om dat geweld te beëindigen.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de beroepscommissie en in elk geval wijziging daarvan, voor zover daarbij de wraking van drie van de leden van die commissie aan verzoeker (in plaats van aan zijn advocaat) wordt toegeschreven en voor zover daarin wordt verklaard dat de reden voor de wraking "slechts de betwisting van het besluit van 14 december 2007 was" en niet het gevolg van de verklaringen en de afstand die deze drie leden ten onrechte aan verzoeker hadden toegeschreven;

nietigverklaring van de bevorderingen van 29 april 2008, voor zover daartoe is besloten zonder rekening te houden met de situatie van verzoeker, alsmede van alle daarmee verband houdende, daarop volgende en daaraan voorafgaande besluiten, waaronder de beoordeling over 2007, indien nodig door de verklaring dat de beperkingen vastgesteld in de instructies van het directoraat personeelszaken onwettig zijn;

vaststelling dat verzoeker het slachtoffer is geweest van psychisch geweld en derhalve,

veroordeling van de Europese Investeringsbank tot beëindiging van dit geweld en tot vergoeding aan verzoeker van de fysieke, materiële en immateriële schade die hij daardoor heeft geleden, met rente en herwaardering van de toegekende bedragen.

____________