Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. apríla 2011 - AO/Komisia

(vec F-45/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Disciplinárna sankcia - Odvolanie z funkcie - Článok 35 ods. 1 písm. d) a článok 35 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AO (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Schober, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie CMS 07/046 týkajúceho sa odvolania žalobcu z funkcie bez zníženia dôchodkových nárokov s účinnosťou od 15. augusta 2009 a zrušenie všetkých rozhodnutí, ktoré boli prijaté voči žalobcovi v období od septembrom 2003 až do jeho odvolania, ako aj na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.

2.    Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010, s. 60.