Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. marca 2021 – kazenski postopek zoper B. C.

(Zadeva C-205/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija)

Vložnik

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Obtoženka: B. C.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je člen 10 Direktive 2016/6801 , glede na to, da nacionalni zakon – člen 25(3) in člen 25a Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti [zakon o ministrstvu za notranje zadeve] – napotuje na podobno določbo člena 9 Uredbe 2016/6792 , s tem zakonom učinkovito prenesen?

2.    Ali je zahteva iz člena 10(a) Direktive 2016/680 v povezavi s členom 52 in tudi členoma 3 in 8 Listine, da morajo biti posegi v osebno celovitost in omejitve varstva osebnih podatkov predpisani z zakonom, izpolnjena, če si nacionalni predpisi glede dopustnosti obdelave genetskih in biometričnih podatkov za namene policijske registracije nasprotujejo?

3.    Ali je nacionalni zakon – člen 68(4) zakona o notranjem ministrstvu –, ki določa, da mora sodišče odrediti prisilno zbiranje osebnih podatkov (fotografiranje, odvzem prstnega odtisa in vzorcev za izdelavo profila DNK), če oseba, obtožena naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, odkloni sodelovanje pri zbiranju navedenih osebnih podatkov, ne da bi sodišče lahko opravilo presojo, ali obstaja utemeljen sum, da je oseba storila očitano kaznivo dejanje, združljiv s členom 6(a) Direktive 2016/680 v povezavi s členom 48 Listine?

4.    Ali je nacionalni zakon – člen 68, od (1) do (3), zakona o notranjem ministrstvu –, ki kot splošno pravilo določa, da se vse osebe, obtožene naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, fotografirajo in da se jim odvzamejo prstni odtisi in vzorci za izdelavo profila DNK, združljiv s členom 10, s členom 4(1)(a) in (c) ter s členom 8(1) in (2) Direktive 2016/680?

____________

1     Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL 2016, L 119, str. 89).

2     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).