Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 2 juni 2021 – PV mot Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

(Mål C-343/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: PV

Motpart: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

Tolkningsfrågor

Kan artikel 45.4 i förordning (EG) nr 1974/20061 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 tolkas så, att det i ett fall som det förevarande föreligger en ”omarrondering” eller ”arronderingsåtgärder”, till följd av vilka stödmottagaren är förhindrad att fullgöra sina gjorda åtaganden?

Kan, för det fall att den första frågan ska besvaras jakande, det förhållandet att en medlemsstat inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att stödmottagarens åtaganden ska kunna anpassas till företagets nya situation utgöra grund för att inte kräva återbetalning av anslagen för den faktiska åtagandeperioden?

Hur ska, för det fall att den första frågan ska besvaras nekande, artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 73/20092 av den 19 januar1 2009 tolkas med hänsyn till de konstaterade sakförhållandena i det nationella målet, och vilken karaktär har den frist som anges i artikel 75.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/20093 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009?

____________

1 Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 368, 2006, s. 15).

2 Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009 , s. 16).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, 2009, s. 65).