Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 oktober 2015 – DD mot FRA

(Förenade målen F-106/13 och F-25/14)(1 )

(Personalmål – Anställda vid FRA – Tillfälligt anställd – Karriärutvecklingsrapport – Internt klagomål – Påstående om diskriminering – Påstående om repressalier i den mening som avses i direktiv 2000/43 – Administrativ utredning – Disciplinärt förfarande – Disciplinåtgärd – Reprimand – Artiklarna 2, 3 och 11 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna – Uppsägning av ett tillsvidareavtal – Artikel 47 c i) i anställningsvillkoren för övriga anställda – Rätten att yttra sig – Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: DD (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: (FRA) (ombud: M. Kjaerum och advokat P. Jenkinson)

Saken

Mål F-106/13: Yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av direktören för FRA att meddela en disciplinåtgärd mot sökanden i form av en reprimand.

Mål F-25/14: Yrkande om ogiltigförklaring av direktörens beslut att säga upp sökandens anställningsavtal samt ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens klagomål, jämte yrkande om ersättning för den ideella och ekonomiska skada som sökanden åsamkats.

Domslut

Det beslut som meddelades den 20 februari 2013 av direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att ålägga sökanden en reprimand, ogiltigförklaras.

Det beslut som meddelades den 13 juni 2013 av direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att säga upp DD:s tillsvidareavtal som tillfälligt anställd, ogiltigförklaras.

Talan i de förenade målen F-106/13 och F-25/14 ogillas i övrigt.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta DD:s kostnader.

____________

(1 ) EUT C 45, 15.2.2014, s.46, och EUT 184, 16.6.2014, s.43.