ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(druhá komora)

z 8. októbra 2015

Spojené veci F‑106/14 a F‑25/13

DD

proti

Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA)

„Verejná služba – Zamestnanci FRA – Dočasný zamestnanec – Správa o služobnom postupe – Interné odvolanie – Obvinenia z diskriminácie – Obvinenia z prenasledovania v zmysle smernice 2000/43 – Administratívne vyšetrovanie – Disciplinárne konanie – Disciplinárny postih – Pokarhanie – Články 2, 3 a 11 prílohy IX služobného poriadku – Výpoveď zmluvy na dobu neurčitú – Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ – Právo byť vypočutý – Článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou DD namieta proti pokarhaniu, ktoré mu bolo uložené riaditeľom Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ako aj rozhodnutia tohto riaditeľa, ktorým bola vypovedané jeho zmluva dočasného zamestnanca na dobu neurčitú, a domáha sa zaviazania FRA na náhradu škody ujmy, ktorá mu z dôvodu týchto aktov vznikla

Rozhodnutie:      Rozhodnutie z 20. februára 2013, ktorým riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva pokarhal DD, sa zrušuje. Rozhodnutie z 13. júna 2013, ktorým riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva vypovedal zmluvu dočasného zamestnanca na dobu neurčitú, ktorá bola uzavretá s DD, sa zrušuje. Žaloby v spojených veciach F‑106/13 a F‑25/14 sa v zostávajúcej časti zamietajú. Agentúra Európskej únie pre základné práva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil DD.

Abstrakt

1.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Rešpektovanie práva na obranu – Začatie disciplinárneho konania a prijatie rozhodnutia o uložení postihu na tom istom vypočutí – Nepredloženie vopred záverov predbežného vyšetrovania, ktoré boli základom rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania a prijatia postihu – Porušenie práva na obranu

(Služobný poriadok úradníkov, príloha IX, články 2, 3 a 11)

2.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Postih – Zákonnosť – Rešpektovanie práva na obranu – Porušenie – Dôsledky – Zrušenie – Podmienky

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. a); služobný poriadok úradníkov, príloha IX, článok 9]

3.      Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Vyšetrovanie, ktoré predchádza začatiu disciplinárneho konania – Konanie v prípade neexistencie všeobecných vykonávacích ustanovení v danej oblasti – Neexistencia vplyvu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 110 a príloha IX článok 2)

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Vypovedanie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú – Prijatie rozhodnutia bez predchádzajúcej možnosti dotknutej osoby predložiť svoje pripomienky – Porušenie práva byť vypočutý – Dôsledky

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47)

5.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Vypovedanie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú – Prijatie rozhodnutia bez predchádzajúcej možnosti dotknutej osoby predložiť svoje pripomienky – Porušenie práva byť vypočutý – Možnosť nápravy a posteriori v rámci konania o sťažnosti – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47)

6.      Žaloba úradníkov – Rozsudok o zrušení – Účinky – Povinnosť prijať vykonávacie opatrenia – Rozsudok o zrušení rozhodnutia o vypovedaní zmluvy dočasného zamestnanca – Návrh na náhradu škody žalobcovi týkajúci sa vzniknutej majetkovej ujmy – Predčasná povaha návrhu

(Článok 266 ZFEÚ)

1.      Článok 2 ods. 2 a článok 3 prílohy IX služobného poriadku ukladajú menovaciemu orgánu povinnosť, keď zvažuje začať disciplinárne konanie na základe správy vypracovanej na záver administratívneho vyšetrovania, oznámiť najskôr dotknutému úradníkovi závery vyšetrovacej správy, ako aj všetky dôkazy v spise, aby tento úradník mohol v primeranej lehote na prípravu svojej obrany predložil akúkoľvek užitočnú pripomienku.

V tejto súvislosti, keď menovací orgán vychádza zo správy z administratívneho vyšetrovania, aby začal disciplinárne konanie a okamžite prijal disciplinárny postih na jednom a tom istom vypočutí, skutočnosť, že sa dotknutému úradníkovi ústne oznámili závery vyšetrovacej správy počas jeho vypočutia nemôže stačiť na zabezpečenie dodržania ustanovení služobného poriadku, pretože také oznámenie nemá povahu, ktorá by mohla zabezpečiť primerané informovanie tohto úradníka a umožniť mu výkon práva byť účinne vypočutý.

Okrem toho s cieľom poskytnúť potrebný účinok právu byť vypočutý, ktoré je zaručené v článku 11 prílohy IX služobného poriadku, ak administratíva zvažuje uložiť postih písomného napomenutia alebo pokarhania, je povinná umožniť dotknutému úradníkovi alebo zamestnancovi, aby pripravil svoju obranu, čo znamená, že tento úradník alebo zamestnanec musí mať včas všetky informácie, ktoré sa ho týkajú a ktoré sa nachádzajú v spise v zmysle článku 3 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku. V dôsledku toho, ak administratíva rozhodne o začatí disciplinárneho konania, a potom o uložení postihu na jednom a tom istom vypočutí, nedodržanie požiadaviek stanovených v článkoch 2 a 3 prílohy IX služobného poriadku predstavuje porušenie práva byť vypočutý, ktoré je zaručené článkom 11 prílohy IX služobného poriadku.

Administratíva si teda tým, že neoznámila úradníkovi závery administratívneho vyšetrovania pred jeho vypočutím, ktorého konkrétnym predmetom bolo vypočuť tohto úradníka v súvislosti s danými závermi, a počas ktorého bolo prijaté rozhodnutie o postihu bez toho, aby mohol pripraviť svoju obranu, porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2, 3 a 11 prílohy IX služobného poriadku.

(pozri body 57 – 60, 62 a 63)

2.      Aby porušenie práva byť vypočutý mohlo viesť k zrušeniu rozhodnutia o uložení disciplinárneho postihu, je ešte nevyhnutné preskúmať, či by bez tejto vady mohlo konanie viesť k inému výsledku. V tejto súvislosti so zreteľom na základnú povahu dodržania práva byť vypočutý, ako je zakotvené v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, prináleží menovaciemu orgánu, ktorý prijal sporné rozhodnutie o postihu a ktorý z tohto dôvodu pozná lepšie skutočnosti, ktoré predchádzali prijatiu tohto rozhodnutia, preukázať, že aj keby bola dotknutá osoba riadne vypočutá, nemohol by prijať iné rozhodnutie.

Za okolností, že administratíva rozhodla o začatí disciplinárneho konania, a potom o uložení postihu na jednom a tom istom vypočutí bez toho, aby oznámila dotknutému úradníkovi závery administratívneho vyšetrovania, by však rozhodnutie, že administratíva by aj po vypočutí dotknutej osoby v súvislosti so závermi uvedenej správy, ako aj návrhu postihu, prijala rovnaké rozhodnutie ako to, ktoré bolo prijaté, by neznamenalo nič iné ako zbaviť podstaty základné právo byť vypočutý, keďže samotný obsah tohto práva predpokladá, aby dotknutá osoba mala možnosť ovplyvniť daný rozhodovací proces.

(pozri body 65 a 67)

Odkaz:

Súdny dvor: rozsudok z 3. júla 2014, Kamino International Logistics a Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 a C‑130/13, EU:C:2014:2041, bod 79

Súd pre verejnú službu: rozsudok zo 14. mája 2014, Delcroix/ESVČ, F‑11/13, EU:F:2014:91, bod 44

3.      Pokiaľ ide o disciplinárnu oblasť okolnosť, že administratívne vyšetrovanie bolo vedené agentúrou Únie bez toho, aby táto agentúra predtým prijala Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 2 prílohy IX služobného poriadku a tak definovala procesný rámec vyšetrovania, nemôže spôsobiť protiprávnosť daného vyšetrovania. Článok 2 ods. 3 prílohy IX služobného poriadku síce ukladá menovaciemu orgánu každej inštitúcie prijať v súlade s článkom 110 Služobného poriadku vykonávacie opatrenia pre daný článok. Neprijatie takých ustanovení však samo osebe nebráni začatiu a vedeniu administratívneho vyšetrovania, ktoré sa musí v každom prípade viesť tak, aby sa dodržiavali ustanovenia prílohy IX služobného poriadku a všeobecné právne zásady, akou je dodržiavanie práva na obranu.

(pozri bod 75)

4.      Pokiaľ ide o rozhodnutie o vypovedaní zmluvy dočasného zamestnanca, ktoré bolo prijaté bez toho, aby administratíva pred jeho prijatím výslovne informovala dotknutého zamestnanca, že zvažuje túto možnosť a vyzvala ho na predloženie akejkoľvek pripomienky v tejto súvislosti, nemožno úspešne tvrdiť, že dotknutý zamestnanec bol riadne vypočutý, pretože už vedel o skutkoch, ktoré mu boli vytýkané, a mal už možnosť vyjadriť svoj názor k incidentom, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia o vypovedaní zmluvy. Právom byť vypočutý sa totiž nemá dotknutému zamestnancovi len umožniť poskytnúť vysvetlenia k jeho správaniu a jeho dôvody tohto správania, ale aj uviesť argumenty k otázke zvažovaného opatrenia voči nemu.

Za týchto okolností prináleží administratíve preukázať, že aj keby právo byť vypočutý bolo dodržané, rozhodnutie o vypovedaní zmluvy by napriek tomu bolo prijaté. V tejto súvislosti jednoduché tvrdenie založené na narušení vzťahu dôvery s dotknutým zamestnancom nijako neumožňuje vylúčiť, že keby právo dotknutého zamestnanca byť vypočutý nebolo administratívou porušené, vysvetlenia, ktoré by prípadne poskytol, mohli maž za účinok, že by tento orgán zmluvu dotknutého zamestnanca napokon nevypovedal.

Navyše rozhodnutie o vypovedaní zmluvy predstavuje mimoriadne závažný akt pre dotknutého zamestnanca, ktorý príde tak o svoje zamestnanie a ktorého služobný postup môže byť negatívne ovplyvnený počas viacerých rokov. Nielen že právo byť vypočutý pred prijatím individuálneho opatrenia, ktoré by sa mohlo nepriaznivo dotýkať daného zamestnanca je jeho základným právom, ale výkon týmto zamestnancom práva účinne sa vyjadriť k rozhodnutiu o zvažovanom vypovedaní zmluvy spadá do zodpovednosti orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, čo je zodpovednosť, ktorú musí tento orgán starostlivo zabezpečovať.

(pozri body 90, 91, 93 a 95)

5.      Nemožno úspešne tvrdiť, že zamestnancove práva na obranu, ktoré boli pred prijatím rozhodnutia o vypovedaní jeho zmluvy porušené, sa však dodržali a posteriori tým, že dotknutý zamestnanec mohol uplatniť svoje tvrdenia proti uvedenému rozhodnutiu v rámci konania o sťažnosti stanovenému v článku 90 ods. 2 služobného poriadku. Účinkom sťažnosti podanej na základe článku 90 ods. 2 uvedeného poriadku totiž nie je prerušiť výkon napadnutého rozhodnutia, takže napriek podaniu sťažnosti proti rozhodnutiu o vypovedaní zmluvy dotknutým zamestnancom malo toto rozhodnutie bezprostredné negatívne účinky na situáciu dotknutého zamestnanca, ktorý nemohol uvedené rozhodnutie ovplyvniť. Prijatie rozhodnutia o vypovedaní zmluvy bez toho, aby bol dotknutý zamestnanec predtým vypočutý sa teda zjavne javí ako rozhodnutie, ktoré malo vplyv na základný obsah jeho práva na obranu.

(pozri body 97 a 98)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: uznesenie z 22. novembra 2006, Milbert a i./Komisia, T‑434/04, EU:T:2006:359, bod 42

6.      Zrušenie aktu má za následok odstránenie zrušeného aktu z právneho poriadku so spätnou účinnosťou a v prípade, ak bol už vykonaný, na odstránenie jeho účinkov je potrebné obnoviť právny stav, v akom sa žalobca nachádzala pred jeho prijatím. V súlade s článkom 266 ZFEÚ je navyše inštitúcia, ktorej akt bol zrušený, povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku, ktorý je jej určený.

Pokiaľ ide o rozsudok, ktorým sa zrušuje rozhodnutie o vypovedaní zmluvy dočasného zamestnanca z dôvodu porušenia zo strany administratívy práva dotknutého zamestnanca byť vypočutý pred prijatím aktu, ktoré mu spôsobuje ujmu, ak sa nedá vylúčiť, že keby dotknutý zamestnanec mohol uplatniť svoje stanovisko k zvažovanému vypovedaniu zmluvy, mohol presvedčiť administratívu, aby neprijala rozhodnutie o vypovedaní jeho zmluvy, nemôže súd Únie prejudikovať rozhodnutie žalovanej agentúry, ktoré bude táto agentúra povinná prijať s ohľadom na rozsudok o zrušení. V dôsledku toho návrhy smerujúce k zaviazaniu žalovanej agentúry na náhradu majetkovej škody, ktorá vznikla dotknutému zamestnancovi z dôvodu protiprávnosti rozhodnutia o vypovedaní zmluvy, sa musia zamietnuť ako predčasné.

(pozri body 103 a 104)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok z 26. októbra 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, EU:F:2006:112, bod 92 a tam citovaná judikatúra