Жалба, подадена на 23 февруари 2021 година от Маен Хайкал срещу решение на Общия съд, постановено на 16 декември 2020 година по дело T-189/19, Maen Haikal/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-113/21 P)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Маен Хайкал (представител: С. Коев, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

- Да се приеме, че настоящата жалба е допустима и основателна в нейната цялост и да приемете за обосновани всички изложени в нея правни основания;

- Да се постанови, че обжалвания акт на Общия съд може да бъде отменен изцяло;

- Да се отмени частично Решение (ОВППС) 2019/87 на Съвета от 21 януари 2019 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, в частта, в която те се отнасят до г-н Маен Хайкал (Maen Haikal);

- Да се отмени частично Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/851 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/20122 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия, в частта, в която те се отнасят до г-н Маен Хайкал (Maen Haikal);

- Да се отмени частично Решение (ОВППС) 2019/806 на Съвета от 17 май 2019 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия в частта, в която се отнася до г-н Маен Хайкал (Maen Haikal);

- Да се отмени частично Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/7983 на Съвета от 17 май 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия в частта, в която се отнася до г-н Маен Хайкал (Maen Haikal);

- Да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати всички съдебни разноски на жалбоподателите, разходи, хонорари и други, свързани със защитата им.

Правни основания и главни доводи

1. Грешка при прилагане на правото от страна на Общия съд, като е приел, че Съветът е използвал правилно презумпцията за виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, при положение че тази презумпция е лишена от правно основание и е непропорционална по отношение на преследваната законоустановена цел.

2. Нарушаване принципа на пропорционалност -- чл. 49 от Хартата за основните права на ЕС.

3. Нарушение на правилата относно доказването поради липса на доказателства за прилагането на презумпцията и за изключване приложението на член 27, параграф 3 и член 28, параграф 3 от Решение 2013/255, изменено с Решение 2015/18364.

4. Грешка в преценката, което се потвърждава от актовете на Съвета, с които името на жалбоподателя е заличено от санкционните списъци.

____________

1 OB 2019, L 18I , стр. 4

2 OB 2012, L 16, стр. 1

3 OB 2019, L 132, стр. 1