Решение на Общия съд (втори състав) от 20 януари 2021 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Дело T328/17 RENV)

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BBQLOUMI“ — По-ранна колективна словна марка на Европейския съюз „HALLOUMI“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 45, 47, 51 и 71)

2.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на по-ранна идентична или сходна колективна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) и член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 46)

3.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка — Комбинирана марка — Преценка на отличителния характер на съставен елемент на марка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 52)

4.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Фигуративна марка „BBQLOUMI“ — Колективна словна марка „HALLOUMI“

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 53, 55, 65, 69 и 75)

5.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Слаб отличителен характер на по-ранната марка — Последици

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 64—66)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 16 март 2017 г. (преписка R 497/2016‑4), постановено в производство по възражение със страни Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi и M. J. Dairies

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi да заплати съдебните разноски по производствата пред Общия съд и по производството по обжалване пред Съда.