Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 4.3.2021 – EV v. Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(asia C-134/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EV

Vastaaja: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on 26.3.2021 antamallaan määräyksellä määrännyt seuraavaa:

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 27 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltio toteuttaa sellaisen hakijan osalta, joka on hakenut muutosta tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen siirtää hakija toiseen jäsenvaltioon, tämän siirron valmistelevia toimenpiteitä kuten sen, että hakijalle osoitetaan paikka erityisessä vastaanottoyksikössä, johon majoitetut henkilöt saavat tukea heidän siirtonsa valmistelua varten.

____________