Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-108/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji - Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze - Brak uprzedniego zażalenia - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o odnowieniu mandatu jego sekretarza generalnego na okres sześciu lat, począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. i subsydiarnie stwierdzenie nieważności organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania LA5 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2004 w następstwie wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 3 października 2006 r. w sprawie T-171/05 Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 26.1.2008, s. 56.