Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2019 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH mod Finanzamt Wolfenbüttel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof – Tyskland)

(Sag C-449/17) 1

[Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 132, stk. 1, litra i) og j) – fritagelse til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse – skole- og universitetsundervisning – begreb – køreskoleundervisning givet af en køreskole]

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Sagsøgt: Finanzamt Wolfenbüttel

Konklusion

Begrebet »skole- og universitetsundervisning« som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra i) og j), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke omfatter køreskoleundervisning, der gives af en køreskole som den i hovedsagen omhandlede med henblik på at opnå kørekort til køretøjer i kategori B og C1 som omhandlet i artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort.

____________

1 EUT C 330 af 2.10.2017.