Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 19. marts 2021 – EF mod Deutsche Lufthansa AG

(Sag C-172/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EF

Sagsøgt: Deutsche Lufthansa AG

Præjudicielle spørgsmål

Er en billetpris for en virksomhed, der er mere fordelagtig end den normale billetpris (her 152,00 EUR i stedet for 169,00 EUR) og beror på en rammeaftale mellem et luftfartsselskab og en anden virksomhed, og som kun kan bookes til forretningsrejser for den pågældende virksomheds medarbejdere, en nedsat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til rådighed for offentligheden, i henhold til artikel 3, stk. 3, første punktum, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 ?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er en sådan billetpris for en virksomhed heller ikke et luftfartsselskabs eller en rejsearrangørs bonusprogram eller et andet kommercielt program i henhold til artikel 3, stk. 3, andet punktum, i forordning (EF) nr. 261/2004?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EFT 2004, L 46 s. 1).