Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Conseil d'Etat (avdelningen för tvister) (Frankrike) av den 3 december 2003 i målet mellan Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT och Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière, å ena sidan, och Secrétariat général du gouvernement, å andra sidan, intervenient: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social

(mål C-14/04)

Conseil d'Etat (avdelningen för tvister) (Frankrike) begär genom beslut av den 3 december 2003, vilket inkom till domstolens kansli den 15 januari 2004, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT och Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière, å ena sidan, och Secrétariat général du gouvernement, å andra sidan, intervenient: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, beträffande följande frågor:

1)     Mot bakgrund av syftet med rådets direktiv 93/104/EG (1) av den 23 november 1993, vilket enligt artikel 1 i detta direktiv är att fastställa minimiföreskrifter för hälsa och säkerhet när det gäller arbetstidens förläggning, skall den definition av arbetstid som ges i direktivet endast anses vara tillämplig på de gemenskapsrättsliga gränsvärden som fastställs i direktivet eller är denna definition är generellt tillämplig, så att den även skall tillämpas på de gränsvärden som används i de nationella rättsordningarna, särskilt för att säkerställa att direktivet införlivas, trots att dessa gränsvärden kan ha fastställts på en nivå som ger ett högre skydd än direktivets gränsvärden, såsom skett i Frankrike i syfte att skydda arbetstagarna?

2)     Kan det anses vara förenligt med syftet med rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 att införa ett helt proportionellt likvärdighetssystem, som innebär att samtliga närvarotimmar beaktas, samtidigt som dessa timmar bedöms mot bakgrund av att arbetsinsatsen är mindre intensiv under de arbetsfria perioderna?

____________

1 - ) Direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993, om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, 13.12.1993, s. 18)