Överklagande ingett den 18 januari 2021 av Tinnus Enterprises LLC av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 18 november 2020 i mål T-574/19, Tinnus Enterprises mot EUIPO

(Mål C-29/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Tinnus Enterprises LLC (ombud: advokaterna A. Odle och R. Palijama)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 5 maj 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Tinnus Enterprises LLC ska bära sina rättegångskostnader.

____________