Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 29 декември 2020 г. — Производство по несъстоятелност спрямо имуществото на Galapagos BidCo. S.a.r.l., при участието на DE в качеството му на синдик, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. и Prime Capital S.A.

(Дело C-723/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Длъжник: Galapagos S.A.

При участието на: DE, синдик на Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/8481 да се тълкува в смисъл, че центърът на основните интереси на дружество длъжник, чието седалище според устройствения акт се намира в една държава членка, не е разположен във втора държава членка, в която се намира мястото на централното му управление, което може да бъде установено въз основа на обективни и проверими от трети лица обстоятелства, когато при обстоятелства като тези в главното производство дружеството длъжник е преместило това място на централно управление от трета държава членка във втората държава членка, докато в третата държава членка е било подадено искане за образуване на производството по несъстоятелност, по което все още не е поставено решение?

При отрицателен отговор на първия въпрос: трябва ли член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/848 да се тълкува в смисъл,

a)    че съдилищата на държавата членка, на чиято територия е разположен центърът на основните интереси на длъжника към момента на подаване на искане за образуване на производството по несъстоятелност, запазват международната си компетентност да вземат решение за образуването на това производство в хипотезата, при която длъжникът премества центъра на основните си интереси на територията на друга държава членка след подаването на искането, но преди постановяването на решение за образуване на производство по несъстоятелност, и

б)    че тази запазена международна компетентност на съдилищата на държава членка изключва компетентността на съдилищата на друга държава членка да се произнесат по други искания за образуване на главното производство по несъстоятелност, които постъпват в съд на друга държава членка след преместването на центъра на основните интереси на длъжника в тази друга държава членка?

____________

1     ОВ L 141, 2015 г. стр. 19.