Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. augustā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(lieta C-507/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Google Inc.

Atbildētāja: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Pārējās lietas dalībnieces: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press u.c., Article 19 u.c., Internet Freedom Foundation u.c., Défenseur des droits

Prejudiciālie jautājumi

Vai “tiesības uz atindeksāciju”, kas ir atzītas Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 13. maija spriedumā 1 pamatojoties 1995. gada 24. oktobra direktīvas 2 12. panta b) punkta un 14. panta a) punkta normām, ir jāinterpretē tādējādi, ka meklētājprogrammas operatoram, apmierinot lūgumu par atindeksāciju, ir pienākums veikt šo atindeksāciju visos savas meklētājprogrammas domēnu nosaukumu paplašinājumos, tādējādi lai strīdīgās saites vairs neparādītos, neatkarīgi no vietnes, no kuras ir izdarīts meklējums, ievadot prasītāja vārdu, tostarp ārpus 1995. gada 24. oktobra direktīvas teritoriālās piemērošanas jomas?

Noliedzošas atbildes uz šo pirmo jautājumu gadījumā, vai “tiesības uz atindeksāciju”, kas ir atzītas iepriekš minētajā Eiropas Savienības Tiesas spriedumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka meklētājprogrammas operatoram, apmierinot lūgumu par atindeksāciju, ir vienīgi pienākums izdzēst strīdīgās saites no meklējuma rezultātiem, kuri tiek parādīti pēc meklējuma, ievadot prasītāja vārdu meklētājprogrammā ar domēna nosaukuma paplašinājumu, kas atbilst valstij, no kuras tiek pieņemts, ka meklēšana tiek veikta, vai, plašāk, ievadot prasītāja vārdu meklētājprogrammā ar domēna nosaukumu paplašinājumiem, kas atbilst šīs meklētājprogrammas visu Eiropas Savienības dalībvalstu paplašinājumiem?

Turklāt, vai papildus 2) [jautājumā] minētajam pienākumam “tiesības uz atindeksāciju”, kas ir atzītas iepriekš minētajā Eiropas Savienības Tiesas spriedumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka meklētājprogrammas operatoram, apmierinot lūgumu par atindeksāciju, ir pienākums, izmantojot “ģeobloķēšanas” tehniku no IP adreses, par kuru tiek pieņemts, ka tā atrodas “tiesību uz atindeksāciju” saņēmēja dzīvesvietas valstī, izdzēst strīdīgos rezultātus, kas parādās pēc meklējuma, kas veikts, izmantojot savu vārdu, vai pat, plašāk, no IP adreses, par kuru tiek pieņemts, ka tā atrodas dalībvalstī, kam ir piemērojama 1995. gada 24. oktobra Direktīva, neatkarīgi no interneta lietotāja, kas veic meklēšanu, izmantotā domēna nosaukuma paplašinājuma?

____________

1     Spriedums, 2014. gada 13. maijs, Google Spain un Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2     Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L, 281, 31. lpp.).