Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Andrecs a i./Komisia

(vec F-96/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgicko) a i. (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa upravujú odmeny, dôchodky a iné dávky žalobcov s účinnosťou od 1. júla 2009 a ktoré bolo premietnuté do ich výplatných listín v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

1.    O žalobe vo veci F-96/10, Andrecs a i./Komisia, už nie je potrebné rozhodnúť.

2.    Žalobcovia znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 30, 29.01.2011, s. 63.