Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 4 ianuarie 2021 – Fédération des entreprises de la beauté/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Cauza C-4/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Fédération des entreprises de la beauté

Pârâtă: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Întrebările preliminare

Scrisoarea din 27 noiembrie 2019 a șefului unității „Tehnologii pentru consumatori, mediu și sănătate” din cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene trebuie considerată un act pregătitor al deciziei prin care Comisia determină dacă o măsură provizorie a unui stat membru este sau nu justificată în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice1 , având în vedere formularea acestei scrisori, precum și lipsa oricărui element din care să rezulte că agentul semnatar beneficiază de o delegare care îi conferă competența de a adopta o decizie în numele Comisiei, sau trebuie considerată o astfel de decizie, care exprimă poziția definitivă a Comisiei?

În ipoteza în care scrisoarea din 27 noiembrie 2019 ar trebui considerată un act pregătitor al deciziei prin care Comisia determină dacă o măsură provizorie a unui stat membru este sau nu justificată în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, instanța națională, atunci când este sesizată cu privire la legalitatea unei măsuri provizorii impuse de o autoritate națională în temeiul alineatului (1) al acestui articol, poate, în așteptarea adoptării de către Comisie a deciziei sale, să se pronunțe cu privire la conformitatea respectivei măsuri provizorii cu acest articol și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce măsură și cu privire la ce aspecte sau dacă, atât timp cât Comisia nu a declarat-o nejustificată, trebuie să se considere că măsura provizorie este conformă cu acest articol?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 trebuie interpretat în sensul că permite impunerea unor măsuri provizorii care se aplică unei categorii de produse care conțin aceeași substanță?

În ipoteza în care scrisoarea din 27 noiembrie 2019 ar trebui considerată o decizie care exprimă poziția definitivă a Comisiei cu privire la măsura provizorie în cauză, validitatea acestei decizii poate fi contestată în fața instanței naționale, deși nu a făcut obiectul unei acțiuni în anulare în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere împrejurarea că formularea acestei scrisori lăsa impresia că era vorba doar despre un act pregătitor și că Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor și a Produselor de Sănătate) a răspuns la aceasta exprimându-și dezacordul și precizând că își menținea măsura provizorie până când Comisia se pronunță definitiv, care, în ceea ce o privește, nu a răspuns?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, scrisoarea din 27 noiembrie 2019 a fost semnată de un agent care dispune de o delegare care îi conferă competența de a adopta decizia în numele Comisiei și este validă în măsura în care se întemeiază pe faptul că mecanismul clauzei de salvgardare prevăzut la acest articol „vizează măsuri individuale privind produse cosmetice puse la dispoziție pe piață, iar nu măsuri cu aplicabilitate generală care se aplică unei categorii de produse care conțin o anumită substanță”, având în vedere interpretarea care trebuie reținută în ceea ce privește dispozițiile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 coroborate cu cele ale articolului 31 din acesta?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară sau în cazul în care scrisoarea din 27 noiembrie 2019 nu mai poate fi contestată în cadrul prezentului litigiu, măsura provizorie impusă în temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 trebuie considerată contrară acestui regulament de la adoptarea sa sau numai de la notificarea acestei scrisori către Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor și a Produselor de Sănătate sau de la expirarea unui termen rezonabil care începe să curgă de la această notificare, menit să permită abrogarea ei, ținând seama și de incertitudinea legată de aplicabilitatea acestei scrisori și de faptul că Comisia nu a răspuns agenției care preciza că „își menține, cu titlu asiguratoriu, decizia din 13 martie 2019, în așteptarea deciziei Comisiei adoptate în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009”?

____________

1 JO 2009, L 342, p. 59.