Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia (Ισπανία) στις 25 Μαΐου 2016 – Europamur Alimentacíon S.A. κατά Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Υπόθεση C-295/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Europamur Alimentacíon S.A.

Καθής: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η οδηγία 2005/29/ΕΚ1 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική διάταξη, όπως το άρθρο 14 του νόμου 7/1996, της 15ης Ιανουαρίου 1996, περί ρυθμίσεως του λιανεμπορίου, η οποία έχει αυστηρότερο χαρακτήρα από την εν λόγω οδηγία καθόσον απαγορεύει εκ προοιμίου την πώληση επί ζημία –μεταξύ άλλων από τους χονδρεμπόρους–, θεωρώντας την εν λόγω πρακτική διοικητική παράβαση για την οποία συνεπώς επιβάλλονται κυρώσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι σκοπός του ισπανικού νόμου είναι, επιπλέον της ρυθμίσεως της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών;

Έχει η οδηγία 2005/29/ΕΚ την έννοια ότι αντιτίθεται στο προμνησθέν άρθρο 14 του νόμου 7/1996 περί ρυθμίσεως του λιανεμπορίου, ακόμη και αν η εθνική διάταξη προβλέπει εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση της πωλήσεως επί ζημία στις περιπτώσεις στις οποίες (i) ο παραβάτης αποδεικνύει ότι σκοπός της πωλήσεως επί ζημία είναι η προσέγγιση των τιμών ενός ή περισσότερων ανταγωνιστών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά τις πωλήσεις του ή (ii) πρόκειται για φθαρτά είδη των οποίων πλησιάζει η ημερομηνία λήξεως;

____________

1     Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 149, σ. 22).