Prasība, kas celta 2006. gada 19. jūnijā - Longinidis pret Cedefop

(lieta F-74/06)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pavlos Longinidis, Saloniki, Grieķija (pārstāvji - N. Korogiannakis un N. Keramidas, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Arodizglītības attīstības centrs (Cedefop)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Cedefop vadības 2005. gada 30. novembra lēmumu, ar ko izbeigts prasītāja darba līgums uz nenoteiktu laiku;

atcelt Cedefop vadības 2006. gada 10. marta lēmumu, ar ko noraidīts prasītāja iesniegtais pieprasījums par iepriekš minētā lēmuma izpildes apturēšanu;

atcelt Cedefop vadības 2005. gada 9. decembra lēmumu, ar ko prasītājs no Juridiskā un līgumu administrēšanas dienesta vadītāja amata ("Head of Legal and Contract Management Service") ir pārcelts uz Cedefop padomnieka amatu;

atcelt 2006. gada 24. maija lēmumu, ar ko Cedefop komisija, kas izskata sūdzības, ir noraidījusi prasītāja iesniegto sūdzību par trīs iepriekš minēto lēmumu atcelšanu, jo šajā lēmumā ir ietverts iecelējinstitūcijas (AIPN) pamatojums, kāpēc ar prasītāju tiek izbeigtas darba attiecības;

atcelt 2005. gada 11. novembra lēmumu, ar ko Cedefop vadība ir izmainījusi komisijas, kas izskata sūdzības, sastāvu;

atcelt 2005. gada 14. novembra lēmumu, ar ko Cedefop komisija, kas izskata sūdzības, ir izmainījusi savu reglamentu;

atcelt Cedefop komisijas, kas izskata sūdzības, 2006. gada 10. marta lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība par iepriekš minēto 2005. gada 11. novembra un 14. novembra lēmumu atcelšanu;

atcelt Cedefop vadības 2006. gada 28. aprīļa lēmumu, ar ko noraidīts prasītāja iesniegtais pieteikums neiesaistīt Cedefop vadības direktora vietnieku ar viņu un prasītāju saistītajā administratīvajā izmeklēšanā;

atcelt Cedefop komisijas, kas izskata sūdzības, 2006. gada 9. marta lēmumu par Cedefop darbinieka iesniegto sūdzību tiktāl, ciktāl ar lēmumu skarta prasītāja reputācija un profesionālā lojalitāte;

piespriest Cedefop prasītājam atlīdzināt nodarītos finansiālos zaudējumus, kas atbilst pamatalgai, kā arī algas piemaksām un tiesībām uz pensiju, kas viņam nodarīti, pieņemot iepriekš minēto 2005. gada 30. novembra lēmumu;

piespriest Cedefop pārskaitīt prasītājam EUR 50 000 ar iepriekšminēto 2005. gada 30. novembra, kā arī 2006. gada 9. marta lēmumu nodarītā morālā kaitējuma kompensēšanai;

piespriest Cedefop prasītājam pārskaitīt simbolisku EUR 1 ar iepriekš minēto 2005. gada 11. novembra lēmumu nodarītā morālā kaitējuma kompensēšanai;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar 2005. gada 30. novembra lēmumu Cedefop vadība izbeidza uz nenoteiktu laiku ar prasītāju noslēgtu darba līgumu. Saskaņā ar prasītāja teikto šis lēmums tika pieņemts, AIPN pārsniedzot rīcības brīvības robežas un nepareizi izmantojot pilnvaras, pārkāpjot [prasītāja] tiesības uz aizstāvēšanos, tiesības tikt uzklausītam, kā arī motīvu daļā neievērojot pušu sacīkstes principu.

Saskaņā ar prasītāja teikto, no AIPN sniegtajiem paskaidrojumiem administratīvās sūdzības ietvaros izriet, ka atlaišanas iemesls ir meklējams prasītāja iesniegtajā 2005. gada augusta mēneša priekšlikumā par terminētu darba attiecību neturpināšanu ar darbinieci, kura tolaik strādāja [prasītāja] pakļautībā. AIPN, pagarinot darba līgumus ar Cedefop vadību, ar šo darbinieci darba attiecības turpināja, bet prasītāju atlaida. AIPN esot šos lēmumus pieņēmusi, pamatojoties uz acīmredzami kļūdainu apstākļu izvērtējumu, un lēmums par prasītāja atlaišanu nepārprotami ir pretrunā ar dienesta interesēm.

Turklāt prasītājs uzsver, ka, pieņemot pārējos apstrīdētos lēmumus, nav ievērotas likumīgās iekšējās Cedefop procedūras, kā, piemēram, noteikumi par komisiju, kas izskata sūdzības, kā arī noteikumi par administratīvo izmeklēšanu un disciplinārlietu izskatīšanu.

Tāpat prasītājs prasa atlīdzību saistībā ar nelikumīgu darba līguma uzteikšanu. Visbeidzot viņš pieprasa Cedefop atlīdzību, pamatojoties uz noteikumiem par Kopienas iestāžu ārpuslīgumisko atbildību, jo lēmums par atlaišanu un komisijas, kas izskata sūdzības, lēmuma par iepriekš minētās darbinieces sūdzību saturs ir aizskāris viņa cieņu un profesionālo reputāciju.

____________