Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 4.1.2021 – FS v. Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs ja Minister for Social Protection

(asia C-3/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FS

Vastapuolet: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs ja Minister for Social Protection

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko asetuksen N:o 883/20041 81 artiklaan sisältyvään hakemuksen käsitteeseen jatkuva tilanne, jossa henkilö saa määräajoin maksettavaa etuutta ensimmäisestä jäsenvaltiosta (jos toisen jäsenvaltion olisi oikeasti maksettava kyseinen etuus), joka kerta, kun tällaista etuutta maksetaan, senkin jälkeen, kun alkuperäinen hakemus on jätetty ja ensimmäinen jäsenvaltio on tehnyt alkuperäisen päätöksen etuuden myöntämisestä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko olosuhteissa, joissa sosiaaliturvaetuutta koskeva hakemus tehdään virheellisesti kotijäsenvaltiolle kun se olisi pitänyt tehdä toiselle jäsenvaltiolle, asetuksen N:o 883/2004 81 artiklan mukaista toisen jäsenvaltion velvollisuutta (etenkin velvollisuutta katsoa, että kotijäsenvaltiolle toimitettu hakemus on jätetty määräajan kuluessa toisessa jäsenvaltiossa) tulkittava siten, että se on täysin riippumaton hakijan velvollisuudesta ilmoittaa oikeat tiedot asuinpaikastaan asetuksen N:o 883/2004 76 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jolloin toisen jäsenvaltion on hyväksyttävä, että kotijäsenvaltiolle virheellisesti tehty hakemus on jätetty määräajan kuluessa 81 artiklan nojalla, vaikka hakija ei ole ilmoittanut oikeita tietoja asuinpaikastaan 76 artiklan 4 kohdan mukaisesti määräajassa, josta toisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään hakemuksen jättämiselle?

Seuraako unionin oikeuteen sisältyvästä tehokkuusperiaatteesta, että oikeus unionin oikeudesta johtuviin oikeuksiin on tehoton pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa (etenkin olosuhteissa, joissa vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan käyttävä unionin kansalainen ei noudata 76 artiklan 4 kohdan mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa kotijäsenvaltion sosiaaliturvaviranomaisille asuinjäsenvaltionsa vaihtumisesta) jäsenvaltion, jossa vapaata liikkuvuutta koskevaa oikeutta käytetään, kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvän sellaisen vaatimuksen seurauksena, jonka mukaan lapsilisän taannehtiva maksaminen edellyttää, että unionin kansalainen hakee tällaista etuutta toisessa jäsenvaltiossa sen kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä 12 kuukauden määräajassa?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).