RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

12. juni 2013

Sag F-5/12

Slawomir Bogusz

mod

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

»Personalesag – midlertidigt ansatte – ansatte i Frontex – ændring af vilkårene for prøvetidens afvikling i artikel 14 i ansættelsesvilkårene – afskedigelse ved prøveperiodens udløb – fastsættelse af målsætninger – anbringende fremsat for første gang under retsmødet«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106A, hvorunder Slawomir Bogusz har nedlagt påstand om annullation dels af afgørelsen af 15. april 2011 om at tilbagekalde hans administrator-adgangsrettigheder til netværket hos Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) samt hans fysiske adgang til computerserverne og bestemte tekniske rum i Frontex’ informationsteknologi- og kommunikationsafdeling, dels af afgørelsen af 24. maj 2011 om at afslutte hans kontrakt ved udløbet af hans prøvetid.

Udfald:      Frontex frifindes. Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Slawomir Bogusz’ omkostninger. Slawomir Bogusz bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – ansættelse – prøvetid – formål – vilkårene for prøvetidens afvikling – ændring af vilkårene i løbet af prøvetidens afvikling – bedømmerens pligt til at tage denne ændring i betragtning – ingen pligt i tilfælde af en ændring, der er forbundet med den ansattes adfærd

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 14)

2.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – ansættelse – prøvetid – afgørelse om afskedigelse ved prøvetidens udløb – begrundelse – krav

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 14)

3.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – ansættelse – prøvetid – udtalelse ved prøvetidens udløb – udarbejdelse af en udtalelse om prøvetiden inden prøveperiodens udløb – lovlig

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 14, stk. 3)

4.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – ansættelse – prøvetid – fastsættelse af målsætninger – ændring af listen af målsætninger på stadiet for udarbejdelsen af udtalelsen om prøvetiden – ikke tilladt

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 14, stk. 3)

1.      Selv om prøvetiden tilsigter at bedømme, om den prøveansattes kontrakt skal opretholdes i betragtning af hans egnethed og adfærd, er det ikke desto mindre nødvendigt, at den prøveansatte sættes i stand til i denne periode at vise sine kvalifikationer, hvilket i realiteten betyder, at tjenestemanden på prøve eller den prøveansatte skal have hensigtsmæssige betingelser for at kunne udføre de opgaver, som bliver betroet ham.

Når administrationen træffer afgørelse om at ændre vilkårene for prøvetidens afvikling af grunde, som tjenestemanden eller den pågældende ansatte ikke er bekendt med, skal bedømmeren tage dette i betragtning med henblik på at vurdere, i hvilket omfang den nævnte tjenestemand eller ansatte har opnået sine målsætninger, og følgelig i forhold til at bedømme den ansattes præstationer. Når denne ændring derimod er en konsekvens af den berørte parts adfærd, kan den ansatte med henvisning til den nævnte ændring ikke gøre gældende, at vedkommende ikke blev sat i stand til at udføre de opgaver, der blev betroet ham, og dermed retfærdiggøre ikke at have opnået de målsætninger, der blev fastsat for ham. En tjenestemand eller en ansat kan nemlig ikke anvende sine egne handlinger som argument for at frigøre sig for sine faglige forpligtelser.

(jf. præmis 56 og 57)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 5. marts 1997, sag T-96/95, Rozand-Lambiotte mod Kommissionen, præmis 95

Personaleretten: 3. marts 2009, sag F-63/07, Patsarika mod Cedefop, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis

2.      Når en afgørelse om at afslutte en kontrakt som midlertidig ansat ved prøveperiodens udløb hviler på flere begrundelser, er det tilstrækkeligt, at bestemte begrundelser er gyldige, og at det er åbenbart, at administrationen alene på grundlag af disse begrundelser ville være nået til samme konklusion, for at afgørelsen er lovlig.

Så meget desto mere adskiller en afgørelse om afslutning af en kontrakt ved prøveperiodens udløb sig i sagens natur fra afskedigelsen af en ansat ved denne prøveperiodens udløb. I sidstnævnte tilfælde skal der nemlig foretages en minutiøs gennemgang af de angivne grunde til at bringe det fast etablerede ansættelsesforhold til ophør, i det første tilfælde er prøvelsen alene overordnet og angår spørgsmålet om, hvorvidt der på baggrund af prøvetidens forløb foreligger en sådan helhed af positive forhold, at udnævnelsen til fastansat tjenestemand fremgår at være i tjenestens interesse.

(jf. præmis 75)

Henvisning til:

Personaleretten: 9. juli 2009, sag F-85/08, Notarnicola mod Revisionsretten, præmis 70 ff.; 28. marts 2012, sag F-36/11, BD mod Kommissionen, præmis 83

3.      Administrationen skal ikke afvente prøveperiodens udløb for at vurdere, om de målsætninger, der er fastsat for prøvetidens forløb, er blevet opnået. Artikel 14, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte bestemmer nemlig, at idet ansættelsesmyndigheden kan afskedige en ansat på grund af klar uegnethed på grundlag af udtalelsen om dennes prøvetid, skal denne afskedigelse finde sted inden prøveperiodens udløb, hvilket indebærer, at udtalelsen om prøvetiden er blevet udarbejdet inden prøveperiodens udløb. Den omstændighed, at udtalelsen om prøvetiden er blevet udarbejdet inden prøveperiodens udløb, er ikke til hinder for, at den pågældende ansattes evner til at opnå sine målsætninger for prøveperiodens afslutning fuldt ud kan bedømmes.

(jf. præmis 78 og 79)

4.      En bedømmer kan i princippet ikke ændre listen af målsætninger, der er sat for en tjenestemand på prøve eller en prøveansat på stadiet for udarbejdelsen af udtalelsen om prøvetiden, idet dette svarer til at foreholde ham, at han ikke har opfyldt de målsætninger, som han ikke havde fået kendskab til ved begyndelsen af sin prøvetid. Når en tjenestemand eller ansat rent faktisk har fået tildelt andre målsætninger end dem, der oprindeligt var fastsat ved prøvetidens begyndelse, kan bedømmeren fravige disse sidstnævnte og bedømme andre målsætninger i udtalelsen om prøvetiden, om end det dog i dette tilfælde er op til administrationen at fastlægge, at disse nye målsætninger blev tildelt den berørte i løbet af prøvetidens afvikling. Hvis en ansat får tildelt nye målsætninger i løbet af en prøvetid, skal dette fremgå af udtalelsen om prøvetiden, således at navnlig medbedømmeren bliver gjort opmærksom på, at den prøveansatte har haft mindre tid end forudset til rådighed for at opnå dem, og således at medbedømmeren kan tage højde herfor.

(jf. præmis 80-82)

Henvisning til:

Personaleretten: 14. september 2010, sag F-85/09, Rossi Ferreras mod Kommissionen, præmis 58