Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 oktober 2013 – De Roos-Le Large/Commissie

(Zaak F-50/10)1

Procestaal: Nederlands

De president van de voltallige zitting heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 260 van 25.9.2010, blz. 27.