EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(yhden tuomarin kokoonpano)

12 päivänä heinäkuuta 2013

Asia F‑32/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta – Telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa toimitettu kannekirjelmä, joka on allekirjoitettu leimalla tai muulla tavalla, jolla toisinnetaan asianajajan allekirjoitus – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätöksen hylätä hänen 4.1.2011 päivätty vaatimuksensa sekä velvoittamaan komission maksamaan 3 174,87 euroa, joka vastaa yhtä neljäsosaa asiassa F‑56/09, Marcuccio vastaan komissio, 9.6.2010 annettuun tuomioon johtaneessa menettelyssä aiheutuneista kuluista, viivästyskorkoineen ja uhkasakkoineen. Ennen kannekirjelmän postitse toimittamista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon lähetettiin 7.3.2012 telekopiolla asiakirja, jonka esitettiin olevan jäljennös postitse toimitetusta kannekirjelmän alkuperäiskappaleesta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Asianajajan omakätinen allekirjoitus – Olennainen määräys, jota on tulkittava tiukasti – Telekopiolaitteella toimitettu kannekirjelmä – Asianajajan allekirjoituksen merkitseminen leimalla tai muulla merkinnällä – Telekopion vastaanottamispäivän huomiotta jättäminen kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa – Asianmukaisesti allekirjoitetun kannekirjelmän toimittaminen määräajan jälkeen – Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

Vaatimuksella kannekirjelmän allekirjoituksesta, jonka voi merkitä ainoastaan virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianosaisen edustaja, pyritään oikeusvarmuuden tavoitteen mukaisesti varmistamaan kannekirjelmän autenttisuus ja sulkemaan pois vaara siitä, että kannekirjelmää ei ole tosiasiassa laatinut henkilö, jolla on vaadittu kelpoisuus. Tätä vaatimusta on näin ollen pidettävä olennaisena muotomääräyksenä, ja sitä on tulkittava tiukasti, joten sen noudattamatta jättäminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen. Välillinen ja mekaaninen tapa ”allekirjoittaa” merkitsemällä kantajan valtuuttaman asianajajan allekirjoituksen toisintava leima kannekirjelmään ei itsessään mahdollista sen toteamista, että asianajaja itse on välttämättä allekirjoittanut kyseessä olevan oikeudenkäyntiasiakirjan.

Näin ollen telekopiolla toimitetussa kannekirjelmässä, joka on allekirjoitettu asianajajan allekirjoituksen toisintavalla leimalla tai muulla merkinnällä, ei ole kantajan asianajajan alkuperäistä allekirjoitusta, toisin kuin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytetään, ja se on tästä syystä jätettävä tutkimatta.

Tästä seuraa, että tämän telekopiolla lähetetyn asiakirjan vastaanottamispäivää ei voida ottaa huomioon arvioitaessa, onko henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohdassa säädettyä kanteen nostamisen määräaikaa noudatettu, ja että ainoa kannekirjelmä, joka voidaan ottaa tältä osin huomioon, on virkamiestuomioistuimen kirjaamoon saapunut kirjelmä, jossa on kantajan asianajajan omakätinen allekirjoitus.

Kun tämä kannekirjelmä saapuu kirjaamoon kanteen nostamisen määräajan jälkeen, se on katsottava myöhässä nostetuksi, mikä johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen.

(ks. 28, 29, 32 ja 33 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑223/06 P, parlamentti v. Eistrup, 23.5.2007, 50 kohta