Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. februārī iesniedza Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgārija) – МV – 98/Nachalnik na otdel “Operativni deynosti” – grad Sofia pret Glavna direktsia “Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Lieta C-97/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Blagoevgrad

Pamatlietas puses

Prasītājs: МV – 98

Atbildētājs: Nachalnik na otdel “Operativni deynosti” – grad Sofia pret Glavna direktsia “Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 273. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais, kas atļauj attiecībā pret vienu un to pašu personu kumulatīvi piemērot administratīvo procedūru ar rīkojumu par administratīvajiem piespiedu pasākumiem un administratīvā pārkāpuma procedūru ar mantisku sankciju piemērošanu par pārkāpumu, kas saistīts ar preču pārdošanas nereģistrēšanu un pirkumu apliecinoša dokumenta neizsniegšanu?

1.1.    Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 273. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 52. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais, kas atļauj attiecībā pret vienu un to pašu personu kumulatīvi piemērot administratīvo procedūru ar rīkojumu par administratīvajiem piespiedu pasākumiem un administratīvā pārkāpuma procedūru ar mantisku sankciju piemērošanu par pārkāpumu, kas saistīts ar preču pārdošanas nereģistrēšanu un pirkumu apliecinoša dokumenta neizsniegšanu, ja ņem vērā, ka šis regulējums vienlaikus neuzliek iestādēm, kuru kompetencē ir abu procedūru īstenošana, un tiesām par pienākumu nodrošināt samērīguma principa efektīvu piemērošanu, samērojot visu kumulatīvo pasākumu kopējo smagumu ar konkrētā pārkāpuma smagumu?

2.    Ja tiek atzīts, ka Hartas 50. pants un 52. panta 1. punkts šajā lietā nav piemērojami, vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 273. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds valsts tiesību akts kā ZDDS [Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Pievienotās vērtības nodokļa likums)] 186. panta 1. punkts, kas paredz par pārkāpumu, kas saistīts ar preču pārdošanas nereģistrēšanu un pirkumu apliecinoša dokumenta neizsniegšanu, attiecībā pret vienu un to pašu personu līdztekus ZDDS 185. panta 2. punktā paredzētajām mantiskajām sankcijām piemērot administratīvo piespiedu pasākumu “uzņēmuma telpu aizzīmogošana” uz laiku līdz 30 dienām?

3.    Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tai nav pretrunā tādi Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 273. pantā minēto interešu nodrošināšanas nolūkā valsts likumdevēja ieviestie pasākumi, piemēram, administratīvā piespiedu pasākuma “komercdarbības telpu aizzīmogošana” pagaidu izpilde uz laiku līdz 30 dienām, ja tiesību aizsardzība tiesā aprobežojas ar tam pretrunā esošu, salīdzināmu privāto interešu izvērtēšanu?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.