Byla C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

prieš

TofuTown.com GmbH

(Landgericht Trier prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 – 78 straipsnis ir VII priedo III dalis – Sprendimas 2010/791/ES – Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai – „Pienas“ ir „pieno produktai“ – Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant“

Santrauka – 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas

1.        Žemės ūkis – Bendras rinkų organizavimas – Pienas ir pieno produktai – Pavadinimų apsauga – Principo netaikymas pavadinimui „pienas“ ir pavadinimams, skirtiems pieno produktams, vartojamiems apibūdinti grynai augaliniams produktams – Proporcingumo principo pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 40–43 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 78 straipsnio 2 dalis ir VII priedo III dalis)

2.        Žemės ūkis – Bendras rinkų organizavimas – Pienas ir pieno produktai – Pavadinimų apsauga – Principo netaikymas pavadinimui „pienas“ ir pavadinimams, skirtiems pieno produktams, kurie vartojami apibūdinti grynai augaliniams produktams – Panašių apribojimų, taikomų vegetariškų arba veganiškų mėsos arba žuvies pakaitalų gamintojams, nebuvimas – Vienodo požiūrio į vegetariškų arba veganiškų pieno arba pieno produktų pakaitalų gamintojus pažeidimas – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 78 straipsnio 2 dalis ir VII priedo III dalis)

3.        Žemės ūkis – Bendras rinkų organizavimas – Pienas ir pieno produktai – Pavadinimų apsauga – Pavadinimo „pienas“ arba pavadinimų, skirtų pieno produktams, vartojimas reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant – Neleistinumas – Papildymas apibūdinamaisiais žodžiais – Poveikio nebuvimas – Išimtys

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 78 straipsnio 2 dalis ir VII priedo III dalis; Komisijos sprendimo Nr. 2010/791 I priedas)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 45, 46 ir 48 punktus)

2.      Žr. sprendimo tekstą.

(Žr. 49–51 punktus)

3.      2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 78 straipsnio 2 dalis ir VII priedo III dalis turi būti aiškinamos kaip draudžiančios tai, kad pavadinimas „pienas“ ir pavadinimai, kurie pagal šį reglamentą skirti tik pieno produktams, prekiaujant arba reklamuojant būtų vartojami grynai augaliniam produktui apibūdinti, net tuomet, kai šie pavadinimai papildomi aiškinamaisiais ir apibūdinamaisiais žodžiais, kurie nurodo nagrinėjamo produkto augalinę kilmę, nebent šis produktas nurodytas 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2010/791/ES, kuriame pateikiamas Tarybos reglamento Nr. 1234/2007 XII priedo III punkto 1 papunkčio antroje pastraipoje nurodytų produktų sąrašas, I priede.

(žr. 52 punktą ir rezoliucinę dalį)