AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

25. november 2008

Kohtuasi F‑145/07

Pierre Bosman

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Endine lepinguline töötaja – Vanaduspension – Majapidamistoetus – Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 109 lõige 3

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega P. Bosman palub tühistada nõukogu 28. veebruari 2007. aasta otsuse, millega Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 109 lõike 3 alusel keelduti tema vanaduspensioniõiguste arvutamisel tunnustamast tema õigust majapidamistoetusele.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista nõukogu kohtukulud välja hagejalt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Muude teenistujate teenistustingimused – Kohalikud töötajad – Lepinguliste töötajate kategooriaga võrdväärne kategooria – Välistamine

2.      Ametnikud – Muude teenistujate teenistustingimused – Võrdne kohtlemine –Lepinguliste töötajate ja kohalike töötajate vanaduspensioni erinev arvutamine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 109 lõige 3)

3.      Ametnikud – Pension – Vanaduspension – Väljaarvutamine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 109 lõige 3)

1.      Põhjendatud ei ole eeldus, et kohaliku töötaja staatus võetakse muude teenistujate uute teenistustingimustega kehtestatud lepinguliste töötajate uue kategooria raames lihtsalt üle; isegi, kui eeldada, et lepinguliste töötajate kategooria on tegelikult mõeldud lõpuks asendama kohalikke töötajaid, samuti nagu see on mõeldud asendama abiteenistujate kategooriat, on ühenduse seadusandja sellegipoolest uue teenistujate kategooria loomisel neile kohaldanud kohalikest töötajatest erinevat õiguslikku staatust ja palgasüsteemi ning seega ei saa endine kohalik töötaja leida, et ta on lepinguliste töötajate kategooriaga võrdväärses teenistujate kategoorias.

(vt punkt 36)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 24. aprill 2008, kohtuasi F‑61/05: Dalmasso vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 78).

2.      Ühenduse seadusandja võib igal ajal teha selliseid muudatusi personalieeskirjade normidesse, mida ta peab teenistuse huvides olevaks, ja võtta vastu tulevikuks personalieeskirjade selliseid sätteid, mis on puudutatud ametnike või muude teenistujate suhtes ebasoodsamad, tingimusel et nimetatud isikute õiguspäraselt omandatud õigused säilitatakse ning uute õigusnormidega konkreetselt silmas peetud isikuid koheldakse samamoodi.

Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 109 lõike 3 selgete ja täpsete sätete kohaldamine tähendab kõikide lepinguliste töötajate ühtemoodi kohtlemist, kuna need sätted põhinevad põhilisel ja vältimatul tingimusel, et vanaduspensioni arvutamisel majapidamistoetuse saamiseks peab lepingulise töötajana teenistuses olema üle kolme aasta. Kuigi harva esinevatel juhtudel võib üldise ja abstraktse regulatsiooni kehtestamine kaasa tuua võimalikke negatiivseid aspekte, ei saa ühenduse seadusandjale ette heita kategooriate kasutamist, kuna see ei ole oma eesmärki arvestades diskrimineeriv.

(vt punktid 41, 44, 46 ja 47)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. oktoober 1980, kohtuasi 147/79: Hochstrass vs. Euroopa Kohus (EKL 1980, lk 3005, punkt 14).

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuasi Dalmasso vs. komisjon, punkt 78.

3.      Majapidamistoetuse saamise õiguse tunnustamine lepingulise töötaja töötasu arvutamisel ei ole täpne, kindel ja kooskõlas olev kinnitus selle toetuse saamise kohta pensioniõiguste arvutamisel ning ei anna lepingulisele töötajatele omandatud õigust sellele toetusele, kuna töötasu ja pension puudutavad erinevaid haldusolukordi, millele kehtivad erinevad eeskirjad.

(vt punktid 54 ja 55)