Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2022 – Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(vec T-744/21)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MAXFLOW – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Medela Holding AG (Baar, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Hartmann a S. Fröhlich, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: T. Klee a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žalobkyňa svojou žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ navrhuje zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 30. augusta 2021 (vec R 876/2021-2)

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Medela Holding AG je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 37, 24.1.2022.