Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA

(Asia C-549/07)1

(Lentoliikenne - Asetus (EY) N:o 261/2004 - 5 artikla - Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu - Vapautus korvausvelvollisuudesta - Peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Friederike Wallentin-Hermann

Vastaaja: Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Handelsgericht Wien - Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan tulkinta - "Poikkeuksellisten olosuhteiden" ja "kohtuudella edellytettävien toimenpiteiden" käsitteet - Lennon peruuttaminen moottorin vaurion vuoksi - Teknisistä syistä johtuvien peruutusten prosentuaalinen osuus, joka on huomattavasti suurempi kuin muilla lentoyhtiöillä

Tuomiolauselma

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että ilma-aluksessa ilmennyt tekninen vika, josta seuraa lennon peruuttaminen, ei kuulu tässä säännöksessä tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan, jollei tämä vika johdu tapahtumista, jotka eivät luonteensa tai alkuperänsä perusteella liity asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen ja jotka eivät ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehty yleissopimus ei ole ratkaiseva asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vastuuvapausperusteiden tulkinnassa.

Lentoliikenteen harjoittajalla todettujen teknisten vikojen yleisyys ei itsessään ole seikka, jonka perusteella voitaisiin päätellä, ovatko kysymyksessä asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet.

Se, että lentoliikenteen harjoittaja on täyttänyt ilma-aluksen huoltotöiden vähimmäisvaatimukset, ei voi yksinään riittää osoittamaan, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on toteuttanut kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin, eikä näin ollen vapauttamaan sitä sille tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaan kuuluvasta korvausvelvollisuudesta.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008.