2021 m. gegužės 28 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A1 ir A2 / I

(Byla C-352/21)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: A1 ir A2

Atsakovė: I

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento „Briuselis I“1 15 straipsnio 5 punktą, kartu su jo 16 straipsnio 5 punktu, reikia aiškinti taip, kad komerciniams tikslams nenaudojamo pramoginio laivo kasko draudimas patenka į šio reglamento 16 straipsnio 5 punkte nustatytą išimtį, ir ar dėl to draudimo sutartis, kurioje yra susitarimas dėl teismingumo, nukrypstantis nuo šio reglamento 11 straipsnyje įtvirtintos taisyklės, galioja pagal šio reglamento 15 straipsnio 5 punktą?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).