Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Ravensburg (Nemecko) 17. februára 2021 – QB/Daimler AG

(vec C-100/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Ravensburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: QB

Žalovaná: Daimler AG

Prejudiciálne otázky

1.    Je cieľom článku 18 ods. 1, článku 26 ods. 1 a článku 46 smernice 2007/46/ES1 v spojení s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/20072 aj ochrana záujmov jednotlivých držiteľov motorových vozidiel?

Ak áno:

2.    Patrí k tomu aj záujem jednotlivého nadobúdateľa motorového vozidla nenadobudnúť motorové vozidlo, ktoré nie je v súlade s predpismi práva Únie, najmä nenadobudnúť motorové vozidlo, ktoré je vybavené zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

Ak je odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku záporná:

3.    Je nezlučiteľné s právom Únie, ak nadobúdateľ, ktorý nedobrovoľne kúpil od výrobcu motorové vozidlo, ktoré bolo do obehu uvedené so zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, môže uplatniť občianskoprávne nároky z mimozmluvnej zodpovednosti voči výrobcovi motorového vozidla na náhradu škody, najmä nárok na vrátenie kúpnej ceny zaplatenej za motorové vozidlo výmenou za vydanie a prevod vlastníctva motorového vozidla, len výnimočne, ak výrobca motorového vozidla konal úmyselne a v rozpore s dobrými mravmi?

Ak áno:

4.    Požaduje právo Únie, aby existoval občianskoprávny nárok nadobúdateľa motorového vozidla z mimozmluvnej zodpovednosti na náhradu voči výrobcovi motorového vozidla v prípade akéhokoľvek zavineného (nedbanlivého alebo úmyselného) konania výrobcu motorových vozidiel v súvislosti s uvedením motorového vozidla do obehu, ktoré je vybavené zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

Bez ohľadu na odpoveď na prvú až štvrtú prejudiciálnu otázku:

5.    Je nezlučiteľné s právom Únie, ak sa vo vnútroštátnom práve nadobúdateľovi motorového vozidla musí započítať výhoda z používania za skutočné používanie motorového vozidla, ak od výrobcu formou mimozmluvného nároku na náhradu škody požaduje vrátenie kúpnej ceny vozidla, ktoré bolo do obehu uvedené so zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, výmenou za vydanie a prevod vlastníctva motorového vozidla?

Ak nie?

6.    Je nezlučiteľné s právom Únie, ak sa táto výhoda z používania stanoví podľa celkovej kúpnej ceny bez toho, aby sa odpočítala znížená hodnota motorového vozidla vyplývajúca z vybavenia vozidla zakázaným rušiacim zariadením a/alebo v súvislosti s používaním motorového vozidla, ktoré nie v súlade s právom Únie a o ktoré nadobúdateľ nemal záujem?

Bez ohľadu na odpovede na prvú až šiestu prejudiciálnu otázku:

7.    Je § 348 ods. 3 ZPO, pokiaľ sa táto úprava týka vydania uznesení o návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ods. 2 ZFEÚ, nezlučiteľný s oprávnením vnútroštátnych súdov podať návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ods. 2 ZFEÚ, a preto sa na vydanie uznesení o začatí prejudiciálneho konania neuplatní?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).