Prasība, kas celta 2010. gada 7. janvārī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-2/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem ir noraidīti prasītāja lūgumi 100 % apmērā atmaksāt atsevišķus medicīniskos izdevumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt jebkuru lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2009. gada 17. marta lūgums;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 9. jūnija ziņojumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt jebkuru lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2009. gada 15. septembra sūdzība par lēmumu, ar kuru ir noraidīts 2009. gada 17. marta lūgums;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 22. septembra ziņojumu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam naudas summu, ko veido starpība starp tiem medicīniskajiem izdevumiem, kuri viņam ir radušies laika posmā no 2000. gada 1. decembra līdz 2009. gada 17. martam, ieskaitot, un par kuriem laika posmā no 2000. gada 1. decembra līdz 2009. gada 17. martam ir iesniegti daudzi lūgumi tos atmaksāt, un tiem izdevumiem, kuri viņam līdz šim ir atmaksāti no Kopējās veselības apdrošināšanas sistēmas, vai arī tādu summu, kādu Civildienesta tiesa šajā sakarā uzskatīs par pareizu un taisnīgu, kurai pieskaitīti procenti no iepriekš minētās starpības, vai arī no tādas summas, kādu Civildienesta tiesa uzskatīs par pareizu un taisnīgu, sākot no piektā mēneša, kas seko pēc dienas, kad 2009. gada 17. marta lūgums bija darīts zināms tā adresātam, pirmās dienas, 10 % apmērā gadā un ar ikgadēju kapitalizāciju, vai arī tādā apmērā, ar tādu kapitalizāciju un no tādas dienas, kādu Civildienesta tiesa uzskatīs par pareizu un taisnīgu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________