Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshof (Австрия), постъпило на 25 февруари 2021 г. — BT/Laudamotion GmbH

(Дело C-111/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: BT

Ответник: Laudamotion GmbH

Преюдициални въпроси

Представлява ли причиненото от злополука психическо страдание на пътник, което е достигнало степен на болестно състояние, „увреждане“ по смисъла на член 17, параграф 1 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. и одобрена от нейно име с Решение 2001/539/ЕО1 на Съвета от 5 април 2001 г.?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Недопустимо ли е съгласно член 29 от посочената конвенция правото да се иска обезщетение, съществуващо на основание на приложимото национално право?

____________

1 Решение 2001/539/EО на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 2001 г., стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112).