BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

19 juli 2007

Zaak F‑98/06

Risto Lohiniva

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van de Commissie van 30 mei 2006 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit van de Commissie om hem niet het recht te geven, vanaf zijn nieuwe tewerkstelling in Brussel na een periode van tewerkstelling in Finland nog steeds 35 % van zijn maandelijkse nettobezoldiging naar dat land te laten overmaken overeenkomstig artikel 17 van bijlage XIII bij het Statuut.

Beslissing: Zaak F‑98/06, Lohiniva/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Ter definitieve regeling van de zaak, daaronder begrepen voor de kosten die hij heeft gemaakt, zal de Commissie verzoeker een bedrag van 5 000 EUR betalen. De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 87, lid 5, tweede alinea, en 98, eerste alinea; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)