Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-15/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu postępowań w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego bez przeniesienia tych praw

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zamknięciu akt sprawy dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego;obciążenie Komisji kosztami postępowania.