Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2010 - Ν κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-26/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Αγωγή αποζημιώσεως - Παραδεκτό - Ηθική παρενόχληση - Καθήκον αρωγής - Ηθική βλάβη)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγων: Ν (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος:É. Boigelot, δικηγόρος)

Εναγόμενο: Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: Κ. Zejdová και R. Ignătescu)

Αντικείμενο

Να υποχρεωθεί το Κοινοβούλιο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 12.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του, αφενός, λόγω της ηθικής και επαγγελματικής παρενοχλήσεως που υπέστη και, αφετέρου, λόγω της μη διενέργειας εσωτερικής διοικητικής έρευνας από ανεξάρτητο όργανο.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει στον Ν αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ.

Απορρίπτει την αγωγή κατά τα λοιπά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει τα δικαστικά έξοδά του και τα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων του Ν.

Ο Ν φέρει το ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του.

____________

1 - EE C 153 της 04.07.2009, σ. 51.