26. mail 2010 esitatud hagi - Oscar Orlando Arango Jaramillo jt versus Euroopa Investeerimispank

(kohtuasi F-34/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luksemburg) jt (esindajad: advokaadid B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Investeerimispanga otsused hagejate poolt pensionifondi tehtavate sissemaksete suurendamise kohta ning nõue hüvitada neile tekitatud moraalse kahju.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Investeerimispanga otsused, sh hagejate 2010. aasta veebruarikuu palgalehed, millega suurendati hagejate poolt pensionifondi tehtavaid sissemakseid, kuna ühelt poolt suurendati sissemaksete arvutamisel aluseks võetavat summat (sissetulek, millelt arvestatakse kinnipeetavaid summasid) ning teiselt poolt muudeti arvutamisel kasutatavat koefitsenti, väljendatuna protsentides mainitud sissetulekult, millelt arvestatakse kinnipeetavaid summasid;

mõista Euroopa Investeerimispangalt hagejatele tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks välja sümboolne euro;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

____________