Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 24. september 2009 - Schell mod Kommissionen

(Sag F-36/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - generaldirektørernes tildeling af prioritetspoint - forfremmelsesåret 2007)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Arno Schell (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 og annullation af hans forfremmelsesrapport for 2007

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Arno Schell betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 142 af 7.6.2008, s. 40.